Home » VLOG มช.ไดอารี่ l พาทัวร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ~ ห้องมังงะ? ผู้หญิงเยอะ? | แบ่งปัน ภาคพิเศษ มช กับ Tomatoesweb.com

VLOG มช.ไดอารี่ l พาทัวร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ~ ห้องมังงะ? ผู้หญิงเยอะ? | แบ่งปัน ภาคพิเศษ มช กับ Tomatoesweb.com

by adminTomatoesweb

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อกา ภาคพิเศษ มช? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม VLOG มช.ไดอารี่ l พาทัวร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ~ ห้องมังงะ? ผู้หญิงเยอะ? หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

VLOG มช.ไดอารี่ l พาทัวร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ~ ห้องมังงะ? ผู้หญิงเยอะ?| ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ ภาคพิเศษ มช – Tomatoesweb.com

สวัสดีค่ะ วันนี้เจมส์จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของคณะมนุษยศาสตร์.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ .

VLOG มช.ไดอารี่ l พาทัวร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ~ ห้องมังงะ? ผู้หญิงเยอะ?

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ ภาคพิเศษ มช, ดูรายละเอียดที่นี่ : ที่นี่.

นอกจากนี้ คุณสามารถดูบทความที่เกี่ยวข้องมากมาย ภาคพิเศษ มช ได้ที่นี่


หวังว่าคุณจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคำว่า ภาคพิเศษ มช!
ขอบคุณสำหรับ ดู บทความนี้!

ภาคพิเศษ มช[vid_tags]VLOG มช.ไดอารี่ l พาทัวร์คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ~ ห้องมังงะ? ผู้หญิงเยอะ?#VLOG #มชไดอาร #พาทวรคณะมนษยศาสตร #มเชยงใหม #หองมงงะ #ผหญงเยอะ

You may also like

26 comments

heisjames 16/09/2021 - 04:11

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอน2ระดับคือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

จิตวิทยาคลินิก : เป็นจิตวิทยาสาขาหนึ่งที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความบกพร่องทางสมองและระบบประสาท เพื่อทำความเข้าใจจิตใจและพฤติกรรม ตลอดจนการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาทางจิตวิทยาของบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมและป้องกันทางด้านสุขภาพจิต

นักจิตวิทยาคลินิกมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
1. ทดสอบทางจิตวิทยา ประเมินเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ วินิจฉัยเพื่อแยกความผิดปกติ

2. ให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิต

3. ให้การบำบัดรักษาแก่บุคคลที่มีปัญหาทางจิต

4. ทำการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสร้างหรือปรับปรุงแบบทดสอบทางจิตวิทยาให้เหมาะสมกับสังคมไทย

5 บริการชุมชนโดยประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มาขอรับบริการทางจิตวิทยาและสุขภาพจิต เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน มหาวิทยาลัย และศาล เป็นต้น

6. บริหารงานบุคคล เช่น เป็น หัวหน้างานต่าง ๆ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการแก้ไข ปรับปรุง และ ส่งเสริมพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ : เป็นสาขาจิตวิทยาที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น และนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
1. การจัดการงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การแรงงานสัมพันธ์การวิเคราะห์ และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน เป็นต้น

2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม การวางแผนและดำเนินการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม ฯลฯ

3. การทดสอบทางจิตวิทยา เช่น การทดสอบและการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทดสอบบุคลิกภาพ และความถนัด เป็นต้น

4. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิเช่น การวิจัยเพื่อการวางแผนการตลาด

5. การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ

6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบุคลากรขององค์การ เช่น การสร้างแรงจูงใจและขวัญในการทำงาน

จิตวิทยาการปรึกษา : เป็นจิตวิทยาสาขาหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการป้องกันและแก้ปัญหาทางจิตใจของบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้ทำงานในองค์กรและชุมชน โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เช่น กระบวนการกลุ่ม การให้การปรึกษารายบุคคล

นักจิตวิทยาการปรึกษามีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
1. จัดบริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

2. จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ทางจิตวิทยา เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาบุคลากร

3. การประยุกต์เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับบุคลากรในสถาบันหรือองค์กรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบุคลากร

5. ทดสอบทางด้านจิตวิทยาเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล

6. ทำการศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยา เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในสถาบันหรือองค์กร

Reply
no.4Adunwit Tiampae 16/09/2021 - 04:11

พี่อยู่คณะอื่นเเต่ไปเข้าห้องสมุดคณะมนุษย์ศาสตร์ได้ไหม เเบบไปนั่งอ่านหรือยืมหนังสือ

Reply
พัชรีภรณ์ 16/09/2021 - 04:11

มีภาษาเกาหลีไหมคะ

Reply
DoDu 16/09/2021 - 04:11

จบมนุษยศาสตร์ ทำงานเกี่ยวกับราชการได้ไหมครับ

Reply
APICHAT JITTSUE 16/09/2021 - 04:11

ภาษาฝรั่งเศส นะครับ ไม่ใช่ ฝรั่งเศษ

Reply
S P 16/09/2021 - 04:11

การออกทริป เป็นการบังคับของ ททท.ที่หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของแต่ละสถาบันจะต้องออกเส้นทางเพื่อศึกษา ทรัพยากรท่องเที่ยวของไทยครับ (พี่เด็กเชียงใหม่ สอบเอ็นท์ ไม่ติด มช. 🙁 แต่มาจบสวนสุนันทานะ 555) ใครอยากเรียนการท่องเที่ยว อย่าคิดแค่ว่าจะได้เที่ยวสนุกนะ คือเราจะต้องมีใจให้บริการ มีจิตวิทยากับลูกค้า หรือ บางครั้งถึงขั้นรองรับ อารมณ์ เหวี่ยงวีน 555 และเป็นผู้ใฝ่รู้รอบด้าน เพราะหากเป็นมัคคุเทศก์ความรู้ต้องแน่น

Reply
Nichara Khorrom 16/09/2021 - 04:11

สาขาประวัติศาสตร์เรียนไงอะ

Reply
noey ticha 16/09/2021 - 04:11

มีประโยชน์มากค่ะพี่เจมส์

Reply
Aunchalee Chunechom 16/09/2021 - 04:11

มีคลิปเกี่ยวกับคณะบ้านและชุมชนมั้ยครัย

Reply
33 ณัฐอาภา กอนมน 16/09/2021 - 04:11

สอบเข้าจิตวิทยา มช ยากมั้ยค่ะ

Reply
Tharatep Rungsa-ard 16/09/2021 - 04:11

หาเพจไม่เจอออออ

Reply
Around aboutthingkorea Everything 16/09/2021 - 04:11

อยากเข้าอิ้งมช.มากๆ ไปเรียนพิเศษทีเชียงใหม่เดือนมีนาเจอกันเด้อมช. #ทีมมอ5อ่านหนังสือซ่าเกือบเท่าพี่มอ6 5555

Reply
Nung Ning 16/09/2021 - 04:11

อยากรู้ว่าย้ายสาขาได้ไหมค่ะ!!

Reply
Tukta Phatcharamai 16/09/2021 - 04:11

อยากดูคณะสัตวแพทย์ค่ะพี่เจมส์

Reply
ตูน น 16/09/2021 - 04:11

พี่เจมส์คะหนูอยากติดรอบพอร์ตคณะมนุษศาสตร์เอกจีนมากแงแต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์แล้วคือหนูสะสมผลงานที่มีไว้เยอะมากท้อมากเลยค่ะนี่พึ่งม.5เอง

Reply
ทรงเก็ทเจริญ 16/09/2021 - 04:11

พาทัวร์คณะสัตวแพทย์หน่อยครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Reply
จอย จอย 16/09/2021 - 04:11

อยากให้พี่ เจมส์ พาทั่ว คณะ เกษตร เเละก้เเบ่งย่อยกี่สาขาค่ะ รับเด้กสายไหนบ้าง

Reply
Zinggit Wong 16/09/2021 - 04:11

จริงๆมนุษย์ยังมีสาขาวิชานึงเป็นภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รึว่าTFL เป็นหลักสูตรนานาชาติครับผม

Reply
pimphii 16/09/2021 - 04:11

ในที่สุดดก

Reply
som panisara 16/09/2021 - 04:11

อยากให้พี่พาทัวร์คณะแพทย์ค่ะ
ปล.ความฝันหนูค่ะพี่โตขึ้นอยากเป็นหมอ​
ปล​ 2.​ พาไปดูหน่อยนะคะ

Reply
Nattapat Jannakorn 16/09/2021 - 04:11

พี่เจมส์ พาทัวร์คณะพยาบาลศาสตร์หน่อยน๊า

Reply
Boy HKT 16/09/2021 - 04:11

ห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยน้องเจมส์ คลิปล่าสุดร้องเพลงในรถกับน้องคุณหมอกวิน….คิดถึง!!

Reply
Suthisa Phenwandee 16/09/2021 - 04:11

1.32 ฝรั่งเศสเถอะค่ะพี่เจมส์555

Reply
Aimmer Nap 16/09/2021 - 04:11

ที่ไหนอะครับ

Reply
TEE TIE 16/09/2021 - 04:11

เย้ ขอบคุณมากค่ะ รอคณะนี้มานาน

Reply
filmmm flina 16/09/2021 - 04:11

สวัสดีค่ะพี่เจมส์ น้องอยากให้ทัวร์พยาบาลอ่ะ แงแงง จะรอนะคะ สู้ๆ เป็นกำลังใจให้น้าาา

Reply

Leave a Comment